GDPR

Prevádzkovateľ:

Názov: Odborná spoločnosť pre elektronizáciu zdravotných kariet občanov (OSEZKO) O.Z.

Sídlo: Wolkrova 1124/33, 851 01 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika

IČO: 51977559

Web: www.zostanzdravy.sk

Zapísaný:                       MV SR, registračné číslo: VVS/1-900/90-54552

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Meno a priezvisko:  MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MPH, MHA
Telefón 0903 110 107
Mail:  kontakt@zostanzdravy.sk

 

Zodpovedná osoba (DPO) pre oblasť ochrany osobných údajov:

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Kleban
Telefón: 0907 931 085
Mail:  pavol.kleban@gdpr-pass.sk
Web www.gdpr-pass.sk

 

1.    Spracúvanie a ochranu osobných údajov fyzickej osoby upravuje:

·       Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej ako „Nariadenie GDPR“,

·       a Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej ako „Zákon 18“.

 

2.    Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje užívateľov aplikácie:

·       základné osobné údaje:

·       meno, priezvisko, tel. číslo (mobil), údaje o pobyte v zahraničí, údaje o pohybe a polohe (GPS), užívateľské ID aplikácie, dátum registrácie, prihlasovanie meno a heslo???, logá užívateľa (záznamy o priebehu činnosti používateľa v automatizovanom informačnom systéme), +++ ...

·       údaje týkajúce sa zdravia a zdravotnej starostlivosti ako osobitá kategória osobných údajov v zmysle článku 9 Nariadenia GDPR:

·       údaje týkajúce sa zdravotného stavu (indikácie ochorenia), údaje týkajúce sa absolvovania laboratórneho testu na vírus (pozitívny test / negatívny test), +++

·       osobné údaje zákonného zástupcu (u detí):

·       meno, priezvisko, tel. číslo (mobil)

 

 

3.    Účel spracúvania osobných údajov:

·       spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre správne fungovanie aplikácie ZostaňZdravý za účelom ochrany života a zdravia občanov Slovenskej republiky

 

4.    Právny základ spracúvania osobných údajov:

·       poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, spracúvanie osobných údajov sa realizuje na základe udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle čl. 6, ods. 1, písm. a) Nariadenia GDPR, resp. § 13, ods. (1), písm. a) Zákona 18

·       spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby v zmysle čl. 6,, ods. 1, písm. d) Nariadenia GDPR, resp. § 13, ods. (1), písm. d) Zákona 18

 

5.    Doba uchovávania osobných údajov:

·       spracúvanie osobných údajov bude realizované po celú dobu prevádzkovania aplikácie ZostaňZdravý, resp. do odvolania súhlasu

 

6.    Oprávnené záujmy prevádzkovateľa:

·       bez oprávnených záujmov prevádzkovateľa

 

7.    Identifikácia (možných) príjemcov osobných údajov:

·       lekári

·       diagnostické laboratória

·       Ministerstvo zdravotníctva SR

·       Ministerstvo vnútra SR

·       Orgány štátnej správy a verejnej správy na výkon kontroly a dozoru

 

8.    Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

·       osobné údaje sa neprenášajú

 

9.    Práva dotknutej osoby:

·       dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia GDPR, resp. Zákona 18 právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania (čl. 77 / § 100) a na spracovanie osobných údajov, ktoré sa zakladá na udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov, má právo svoj súhlas na spracovanie osobných údajov kedykoľvek odvolať; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

10.Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania + profilovanie:

·       bez existencie automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

 

11.Prevádzkovateľ dodržiava ustanovenia Nariadenia GDPR a  Zákona 18:

·       zásady spracúvania osobných údajov

·       povinnosti pri uplatňovaní práv dotknutej osoby

·       všeobecné povinnosti prevádzkovateľa

·       štandardnú a špecifickú ochranu osobných údajov

·       bezpečnosť spracúvania

 

12.Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť v zmysle § 79 Zákona 18 o osobných údajoch, ktoré spracúva.

Späť na úvodnú stránku